Konkurs “Badacze Przeszłości”

 

 

CELE KONKURSU:

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

– rozbudzanie wrażliwości na sztukę, literaturę, na wartości związane z tradycją,

– odkrywanie i rozwijanie własnych talentów.

– wspieranie uczniów uzdolnionych artystycznie;

– rozwijanie kreatywności uczniów;

– prezentowanie efektów twórczości artystycznej;

– odkrywanie satysfakcji ze wspólnej rodzinnej zabawy ze sztuką i literaturą;

– zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej środowiska lokalnego;

– pogłębianie więzi rodzinnych;

 

UCZESTNICY KONKURSU:

Przedszkolny konkurs plastyczny adresowany jest dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola (wraz z rodzicami) z podziałem na dwie grupy:

I dla 3 – 4 latków

II 5 – 6 latków

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:

  1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie razem ze swoją rodziną pracy plastycznej albumu/książki/broszury/plakatu na temat:

 

  • Temat pracy 3-4 latków: album „Moja okolica”
  • Temat pracy 5-6 latków: „Drzewo genealogiczne”

 

Technika i format pracy dowolny

 

  1. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane bądź publikowane.
  2. Termin dostarczenia prac do wychowawców grup upływa dnia 18 marca 2022 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Prace konkursowe oceni niezależne jury.

2. Do zadań jury należy: – przeczytanie i ocena prac uczestników konkursu; – wyłonienie laureatów konkursu.

Kryteria wyboru to:

– oryginalność

– pomysłowość

– wartość merytoryczno-dydaktyczna.

3. Decyzja jury, dotycząca wyłonienia laureatów, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Autorzy 3 prac uznanych przez komisję konkursową za najciekawsze i najbardziej oryginalne oprócz podziękowań otrzymają nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody pocieszenia.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25 marca 2022 roku.

6. Wymagane jest czytelnie wypełnienie i dostarczenie załącznika zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

7. Nagrody za udział w konkursie zostały zakupione z funduszy uzyskanych dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

 

Załączniki: